Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Correct

Algemene leveringsvoorwaarden van Correct, gevestigd te Rotterdam.

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden gelden voor overeenkomsten, tussen opdrachtgever enerzijds en anderzijds Administratie en Inkoopcentrum Correct Group BV, te Rotterdam en nader te noemen Correct.
1.2. Bij klachten wordt u verzocht zich te wenden tot Correct, Ceintuurbaan 111 te (3051 KA) Rotterdam. (telefoon 010-4618618, email: secretariaat@correct.net).

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Iedere door Correct uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend.
2.2. Voor overeenkomsten op afstand en voor consumentenkoop op afstand geldt dat de overeenkomst eerst tot stand komt indien Correct binnen veertien dagen een bevestiging aan de consument heeft verzonden danwel reeds uitvoering heeft gegeven aan de levering.

3. Koop op afstand

3.1.
 In geval van consumentenkoop op afstand geldt een zichttermijn van veertien dagen waarbinnen de consument de overeenkomst, zonder opgave van reden, eenzijdig kan ontbinden, uitgezonderd in gevallen van audio-, video-opnamen en producten, waarvan de verzegeling is verbroken, uitgezonderd indien er sprake is van zaken die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of van zaken die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en uitgezonderd in geval van zaken die door hun aard om andere redenen niet (meer) kunnen worden teruggezonden.
3.2. Met inachtneming van bovenstaande kan de consument, zonder opgave van reden en zonder dat boete verschuldigd is, de overeenkomst ontbinden, onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig en in originele verpakking aan Correct worden geretourneerd. De verpakking mag niet onnodig beschadigd zijn.
3.3. In geval van ontbinding conform 3.2. heeft de consument recht op zo spoedig mogelijke kosteloze teruggave van het door hem reeds betaalde, binnen maximaal dertig dagen en zal Correct geen vergoeding in rekening brengen, behoudens de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, zoals verwijderingsbijdrage.
4.2. Levering geschiedt af magazijn of showroom, tenzij anders is overeengekomen.
4.3. De onder 4.1. genoemde kosten worden berekend op grond van de op dat moment gebruikelijke tarieven.
4.4.
 De door Correct opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is Correct bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen indien is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering zal geschieden. In dat geval geldt dus een koopprijs onder voorbehoud.
5. Betaling

5.1. Betaling geschiedt contant en zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn, showroom en/of bij levering van de overeengekomen dienst.
5.2. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is hij in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is.

6. Medewerking

6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, de prestatie door Correct niet kan worden uitgevoerd kan Correct de beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de schriftelijke melding daarvan wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden.
6.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Correct eveneens de opslagkosten te vergoeden.

7. Levertijden

7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Correct en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht
7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Correct, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

8. Eigendom

8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Correct c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan Correct zijn voldaan.
8.2. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Correct, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven of door overhandiging met ontvangstbevestiging, opdrachtgever gedurende drie maanden heeft nagelaten de zaken op te halen, is Correct bevoegd de betreffende zaken te verkopen en om het verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

9. Specifieke bepalingen bij consumentenkoop

9.1. Correct conformeert zich nadrukkelijk aan de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht en de algemene voorwaarden zijn daar ook op getoetst. Mochten er desondanks vragen of klachten zijn dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot het management (zie onder 1.2) zodat daarvoor in overleg een oplossing voor kan worden gevonden. Ook adviseren wij u zich zo nodig te laten informeren door het raadplegen van de regels en adviezen van de overheid, te vinden op 
www.consuwijzer.nl.
9.2.
 Een door Correct, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.
9.3. 
De koper heeft bij consumentenkoop recht op correcte nakoming bij non-conformiteit als omschreven in artikel 7:21 B.W. Bij consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.
10. Overige garantiebepalingen

10.1. De dwingendrechtelijke bepalingen betreffende (consumenten)koop prevaleren boven navolgende bepalingen als hieronder omschreven onder 10.2. t/m 10.12. Die rechten en vorderingen van koper op grond van de wet betreffende (consumenten)koop blijven dus onverlet van kracht, ondanks navolgende algemene regelingen.
10.2. Correct zal, bij stilzwijgen van dwingendrechtelijke bepalingen danwel bij stilzwijgen omtrent garantie, nochtans gedurende een periode van twee maanden na levering, geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet meer aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en onder voorwaarde dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Correct aanlevert.
10.3. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten
10.4. Herstel van verloren gegevens valt niet onder garantie.
10.5. Correct geeft drie maanden garantie op reparaties, tenzij er sprake is van non-conformiteit bij (consumenten)koop, in welke geval uitvoering wordt gegeven aan de dwingend voorgeschreven rechten op grond van de wet.
10.6. In geval van voornoemde garantie van drie maanden zullen, bij terugkeer van klachten binnen die drie maanden na de reparatie, alleen de onderdelen in rekening worden gebracht, die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen.
10.7. Op schoonmaak- c.q. onderhouds- werkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
10.8. Onderhoud, wijziging of reparatie van door Correct geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door Correct is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, of vanwege anderszins niet aan Correct toe te rekenen oorzaken, doen de in dit artikel genoemde garantie vervallen.
10.9. Correct is niet gehouden tot enig herstel zolang opdrachtgever in gebreke blijft ter zake enige prestatie.
10.10. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.
10.11. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Buiten de aansprakelijkheid volgens dwingende wetgeving en volgens de garantievoorwaarden, als in artikel 9 en als in artikel 10 omschreven, aanvaardt Correct uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door haar opzet of grove schuld.
11.2. Deze aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen Correct en opdrachtgever is bedongen ter zake van de betreffende overeenkomst, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van Correct wordt uitbetaald.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Nederlands recht is van toepassing.
12.2. Alle geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Rotterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

© Correct 12-04-2021.

Zie ook Retour en Thuiswinkel voor verder uitleg van onze voorwaarden.